Yhdistyksen säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on St1 Kauppiaat ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, etujärjestönä valvoa ja ajaa heidän yleisiä etujaan sekä tukea ja palvella jäseniään näiden elinkeinotoiminnan harjoittamisessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alaan liittyviä kysymyksiä, antaa jäsenilleen tarvittaessa neuvoja ja ohjeita ja tekee jäsenistölle, heidän toimeksiantajilleen ja viranomaisille sekä muille huoltoasematoimintaan liittyville yhteitöille esityksiä ja aloitteita.

Yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen Bensiinikauppiaitten liitto ry:n kanssa.

Yhdistys voi järjestää alaan liittyvuä kursseja ja koulutusta, toimittaa jäseneiään palvelevia julkaisuja ja muita tiedotteita tai muuta ammattiin liittyvää materiaalia.

Yhdistys edistää ammattikunnan kehitystä hyviä kauppiastapoja vaalimalla ja pyrkimällä estämään epätervettä kilpailua jäsenistön keskuudessä.

3§ TOIMINNAN TUKEMINEN JA RAHOITUS

Toiminataasa varten yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja. Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, järjestää juhlia, huvitilaisuusia, arpajaisia ja keräyksiä asianomaisella luvalla, järjestää alaan liittyviä näyttelyjä sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi hankkia, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä muutenkaaan pyri voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille.


4§ JÄSENET


Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä ammattimaista moottoripolttonesteiden kauppaa yleisölle harjoittavan luonnollisen tai juridisen henkilön, jolla on yhteistoiminta tai toimitussopimus St1 Oy:n kanssa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituspäivää seuraavan kalenterikuukauden päättyessä, mutta hän on velvollinen suorittamaan koko sen vuoden jäsenmaksun, jonka aikana eroaminen tapahtuu.

Jäsenen on erottava tai hänet erotetaan yhdistyksestä, jos hän lopettaa toimialaan kuuluvan liiketoiminnan tai tekee konkurssin.

5§ JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava vuosikokouksen määräämään ajankohtaan mennessä.

Mikäli jäsen liittuu yhdistykseen kesken kalenterivuoden, hänen on maksettava jäsenmaksu kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon jäseneksi hyväksymisestään.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja sekä hänen lisäkseen kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja muiden hallituksen jäsenten kaksi vuota ja varajäsenten yksi vuosi siten, että toimintakauden lasketaan alkavan ja päättyvän vuosikokoukseen. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran määrätään erovuoroisuus arpomalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa ja umpilippuäänestyksessä kuitenkin arpa.

Hallituksen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen.

8§ TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja esitetään viimeistään helmikuun kuluessa tilintarkastajien tarkastettaviksi.

Tilintarjastajien on annetava kirjallinen lausuntinsa hallitukselle maaliskuun aikana.

9§ YHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava postitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kiireellissä tapauksessa ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmässäkin ajassa, ja yhdistyksen puheenjohtajalla on tällöin oikeus toimittaa kutsu sähköteitse tai puhelimitse. Kokouksen on kuitenkin todettava käsiteltävän asian kiirellisyys ja tärkeys.

10§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-marraskuun aikana ja siinä käsitellään sen jälkeen, kun kokoukselle on valittu puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat, seuraavat asiat:

1) todetaan kokouksen laillisuus;

2) esitellään hallituksen vuosikertomus sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto;

3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

4) päätetään vuosimaksun perusteet ja suuruus sekä sen suorittamisen määräaika;

5) käsitellään hallituksen ehdotus alkavan vuoden tulo- ja menoarvioksi;

6) määrätään halituksen ja tilintarkastajain palkkio;

7) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan, muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet;

8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;

9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa vuosikokouksen käsiteltäväksi jonkun muun asian kuin edellä mainitun, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus katsoo siijen syytä olevan, tai milloin vähintään neljä (4), kuitenkin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä määrätyn asian käsittelyä varten pyydetään kirjallisesti hallitukseta. Kokous on pidettävä viimeistään 21 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hallitus on saanut vaatimuksen tietoonsa.

12§ OSALLISTUMISOIKEUS JA VALTAKIRJA

Vain yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua kokoukseen, ellei kokous toisin päätä.

Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Äänestäminen valtakirjalla on sallittu, mutta valtuusmiehenä saa esiintyä vain jäsen. Valtuusmies ei saa edustaa useampaa kuin kolmea jäsentä.

Valtakirjalla ei voi äänestää henkilövaaleissa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 13§:ssä mainitussa tapauksessa. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi tämän äänestäessä tyhjää, vaaleissa ja umpilippuäänestyksissä, joissa arpa ratkaisee.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen nejäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

14§ LIITTYMINEN YHDISTYKSIIN

Päätöksen liittymisestä yhdistyksiin tekee hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

15§ JÄLKISÄÄDÖS

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan mahdollisesti kertyneet varat Suomen Syöpäyhdistys ry:lle